Privacybeleid

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. (Via Socium), gevestigd aan Onlandweg 9 9482 TC Tynaarlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.viasocium.nl Onlandweg 9
9482 TC Tynaarlo

+31 085 0600 705

H. Matthijssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Via Socium Zorg en Onderwijs B.V., te bereiken via informatie@viasocium.nl

Inhoudsopgave

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum

– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor u:
     – Voor cliënten: 

 • BDN-nummer
 • gezondheidsgegevens
 •  verslagen
 • behandelplan
 • brieven
 •  uitslagen onderzoeken (intake, testen, vragenlijsten)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
   

    – Voor medewerkers:

 • BSN-nummer
 • verslagen
 • notities
 • gegevens inzake ziekte
 • arbeidscontract
 • loon

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@viasocium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Beheer gegevens

Via Socium ziet toe op de juistheid en actualiteit van persoonsgegevens. Indien blijkt dat gegevens onjuist of achterhaald zijn, dan zal Via Socium deze gegevens aanpassen of verwijderen. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Medewerkers die vanuit hun functie beschikking hebben over de persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan noodzakelijk voor het uitoefenen van hun functie.

Het uitwisselen van cliëntgegevens geschiedt alleen na toestemming van de betrokkenen, in geval van een cliënt jonger dan 18 jaar, de wettelijke vertegenwoordigers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Cliëntgegevens om de dienstverlening plaats te kunnen laten vinden
– Medewerkergegevens ten behoeve van de arbeidsrelatie en beloning
– Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het weigeren van het verstrekken van de genoemde persoonsgegevens van en door cliënt of medewerker kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de dienstverlening cq. arbeidsrelatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Via Socium Zorg en Onderwijs B.V.) tussen zit. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Medewerkersgegevens bij uitdiensttreding worden voor maximaal 2 jaar bewaard.

 • Sollicitatiegegevens bij kandidaten worden voor maximaal 1 jaar bewaard.

 • Bij clienten worden de gegevens maximaal 20 jaar bewaard, dit kan met 10 jaar verlengd worden

  bij civiel-/strafrechtelijke procedures in verband met seksuele misdrijven.

 • Met toestemming van de client kunnen de gegevens worden overgedragen aan een andere hulpverlener.

Delen van persoonsgegevens met derden

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. In de bijlage staat de categorie waar derde toebehoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@viasocium.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek, met een mogelijke verlenging van een maand. Uitzondering op het verzoek van een client om de gegevens te vernietigen zijn:

 • Als een voorschrift of wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven

 • Als de gegevens bewaard moeten blijven vanwege het belang van iemand anders, namelijk:

  • een lopende procedure tegen een Via Socium en/of in de zorgketen betrokken partijen

  • een aansprakelijkheids-/strafrechtelijk onderzoek waarin Via Socium en/of de in de

   zorgketen betrokken partijen.

Klacht melden

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij via de klachtenregeling van Via Socium, deze staat op de website www.viasocium.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Via Socium Zorg en Onderwijs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@viasocium.nl

Type Categorie Grondslag Gegevens Organisat
Medewerker Dienstverband bedrijfsvoering persoons- gegevens Afas
Medewerker Dienstverband loonbelasting BSN, loon Belastingdienst
Medewerker Dienstverband verzuim BSN, naam, contract, email, telefoonnummer Arbodienst
Medewerker Dienstverband verzuim BSN, naam, contract, email, telefoonnummer UWV
Medewerker Dienstverband verzuim BSN, naam, contract, email, telefoonnummer Ziektewet verzekering
Medewerker Dienstverband behandelingen dyslexie naam, email, telefoonnummer Boom
Medewerker Dienstverband behandelingen dyslexie naam, email, telefoonnummer Pearson
Medewerker Dienstverband detachering verslagen, naam, contract Inlener
Medewerker Dienstverband onderaannemening verslagen, naam, contract Hoofdaannemer
Medewerker Dienstverband wettelijk naam, BSN, email Justis
Medewerker Dienstverband wettelijk naam, email SKJ
Medewerker Dienstverband bedrijfsvoering naam, adres, geboortedatum Hallmark
Medewerker Dienstverband wettelijk BSN, naam, contract, loon Pensioenfonds
Client Dyslexie onderaanneming naam, verslagen TCCN/PDIJ
Client Dyslexie toewijzing, declareren BSN, naam, adres Gemeenten
Client Dyslexie uitwissen dossier naam, verslag School
Client Met Zorg uitwissen dossier BSN, naam, verslag, gezondheidsgege vens Zorgdomein
Client Met Zorg declareren naam, BSN Dizoss
Client Met Zorg onderaanneming naam, verslagen TCCN
Client Met Zorg declareren jeugdwet naam, BSN Gemeenten
Client Met Zorg declareren Zvw naam, BSN Zorgverzekeraars
Client Met Zorg uitwisselen dossier naam, verslagen Huisartsen
Client Met Zorg toegang naam, email, telefoonnummer Therapieland